01

Subkuro

Ngôn ngữ & Công nghệ
Quy mô

20 Người/Man month

Nền tảng

Web